Kiiltomato.net

Kiiltomato on suomen suosituin kirjallisuuskritiikkiä julkaiseva verkkolehti. Kaksikielisessä lehdessä arvioidaan niin kotimaisia kuin käännöskirjojakin: proosaa, lyriikkaa, tietokirjallisuutta. Ilmoitustaululta voi seurata kirjallisen kentän menoja ja uutisia. Tervetuloa Kiiltomadon hohtoon! Lehteä julkaisee Lukukeskus. Lue lehteä osoitteessa: http://www.kiiltomato.net

Kiiltomadon toukokuun pääkirjoitus / Lysmaskens majledare

(Julkaistu Kultin verkkopalvelussa 23.5.2016)

Kiiltomadon toukokuun pääkirjoituksessa Katarina von Numers-Ekman kirjoittaa kokemuksistaan lukulähettiläänä Suomen ruotsinkielisissä kouluissa.

PISA-tulosten mukaan ruotsinkieliset koulujen oppilaat, etenkin pojat lukevat suomenkielisiä huonommin. Suomen ruotsinkielisten äidinkielten opettajien yhdistys ja järjestö Tidningen i skolan perustivat siksi kolmivuotisen lukulähettiläsprojektin. Lukulähettiläitä löytyy jo eri puolilta maailmaa. Tehtävänä on lukutaidon parantaminen, tutkimustulosten esiin nostaminen aiheesta sekä lukemista edistävän toiminnan järjestäminen.

Kohdatessaan eri ryhmiä von Numers-Ekman tuo esiin erilaisia roolejaan lastenkirjailijana, äidinkielenopettajana ja kolmen lapsen äitinä. ”Viidesluokkalaisista lähtien lapsille voi hyvin puhua siitä, miksi on tärkeää oppia lukemaan riittävän hyvin, miksi lukeminen voi joskus tuntua raskaalta ja luotaantyöntävältä ja mitä asialle voi tehdä”, hän kirjoittaa.

Lukuilon lisäämiseksi tehdään kouluissa jo paljon. ”Tuntuu, että jokainen itseään kunnioittava koulu on panostanut lukemisen kehittämiseen tavanomaisen opetussuunnitelman lisäksi, ja lukulähettiläänä olen ottanut yhdeksi tehtäväkseni hyvien ideoiden levittämisen”, von Numers-Ekman kirjoittaa. Mutta lukuinnon lisääminen ei yksin riitä: ”Jos oppilaat vain istuvat lukemassa itse valitsemiaan kirjoja, kehittävää teksteistä keskustelemista ei synny, ja opettajalla on hyvin vähän mahdollisuuksia esimerkiksi tukea oppilaiden ennakkokäsityksiä tai käsittää, mitä oppilaat ovat todella ymmärtäneet lukemastaan.”

Lukutaitoa heikentävä tekijä on myös resurssien epätasainen jakautuminen. ”Raskaat koulutusleikkaukset ja sivukirjastojen sekä kirjastoautojen huolestuttava väheneminen eivät juuri tuo valoa tilanteeseen”, von Numers-Ekman kirjoittaa, mutta lisää, että paljon on myös tehtävissä tilanteen parantamiseksi myös vähillä kustannuksilla.

http://www.kiiltomato.net/lukutaito-rakentuu-ilosta-ymmarryksesta-ja-tasan-jaetuista-resursseista/

- -

I Lysmaskens majledare skriver Katarina von Numers-Ekman om erfarenheterna som läsambassadör i svenska skolor i Finland.

PISA-resultaten, att svenskspråkiga elever, särskilt pojkar, i genomsnitt läser sämre än finskspråkiga, var ett av incitamenten till att Svenska modersmålslärarföreningen i Finland och organisationen Tidningen i skolan initierade ett treårigt projekt med en läsambassadör. Sådana finns redan på många håll i världen. I uppdraget ingår att fokusera på läsfärdighet, lyfta fram aktuell forskning och samordna läsfrämjande verksamhet.

I kontakten med olika grupper har von Numers-Ekman nytta av sina olika roller, barnboksförfattarens, modersmålslärarens, trebarnsmammans. ”Men med femteklassister och äldre går det fint att prata om varför det är viktigt att bli en tillräckligt god läsare, varför det kan kännas motbjudande att läsa och vad man kan göra åt det”, fortsätter hon.

Mycket görs redan för att främja läslusten. ”Varje skola med självaktning har lässatsningar utöver den vanliga undervisningen och en av mina uppgifter att sprida goda idéer”, säger von Numers-Ekman. Men det räcker inte med att göra läsningen rolig: ”Om eleverna bara sitter för sig själva och läser valfria böcker uppstår inte utvecklande textsamtal och läraren har svårt att skapa sig en uppfattning om vad eleverna har förstått.”

En annan orsak till minskad läskompetens är ojämlikheten i resurser. ”Häftiga ekonomiska nedskärningar i utbildningen och indragna filialbibliotek och bokbussar gör inte situationen ljusare”, skriver Katarina von Numers Ekman, men tillägger att man också med små medel kan göra mycket för att förbättra situationen.

http://www.kiiltomato.net/lasfardigheten-byggs-av-lust-forstaelse-och-jamlikt-fordelade-resurser/

- -

Lukukeskus-Läscentrum
Tiedustelut/Information: päätoimittaja Aleksis Salusjärvi, aleksis.salusjärvi [at] gmail.com