Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n säännöt

1. Nimi, kotipaikka ja kieletYhdistyksen nimi on Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry., ruotsiksi käännettynä Kultur- opinions- och vetenskapstidskrifternas förbund Kultti rf., ja siitä käytetään säännöissä nimitystä liitto. Liitto voi käyttää epävirallisissa yhteyksissä lyhennettä Kultti. Liiton kotipaikka on Helsinki. 

2. Tarkoitus ja toimintaLiiton tarkoituksena on toimia voittoa tavoittelemattomana suomalaisten kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien edunvalvojana, vahvistaa näiden lehtien asemaa ja edistää niiden tasoa.
 Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto voi

- tehdä jäsenlehtiensä asemaa edistäviä aloitteita 

-solmia sopimuksia, jotka edistävät liiton jäsenlehtien asemaa

 -järjestää yhteisiä tilaisuuksia, näyttelyitä, kansainvälistä yhteistoimintaa ja muita tapahtumia 

-harjoittaa tiedotus-, koulutus-, konsultointi- ja julkaisutoimintaa.

 Toiminnan tukemiseksi liitto voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. 

3. JäsenetLiiton varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Suomessa ilmestyvän kulttuuri- mielipide- ja tiedelehden kustantaja tai julkaisija joko yksityinen tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka liiton hallitus hyväksyy jäseneksi. Liitolla voi myös olla yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä kannatusjäseninä, joilla ei ole äänioikeutta. 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminenEroaminen liiton jäsenyydestä ilmoitetaan kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen astuu voimaan kuukauden kuluttua ilmoittamisesta.

 Hallitus voi erottaa jäsenen liitosta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on liittoon liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut liittoa tai ei enää täytä laissa taikka liiton säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Ennen erottamista jäsenellä on oikeus tulla kuulluksi. 

5. Jäsenmaksu Jäsen suorittaa vuosittain vuosikokouksen jälkeen yhdistykselle jäsenmaksun, josta päättää vuosittain yhdistyksen vuosikokous talousarvion käsittelyn yhteydessä.

 

Jäsenmaksun perusteena on jäsenen kustannus- tai julkaisutoiminnan volyymi. Hallitus esittää vuosikokoukselle ehdotuksen seuraavan vuoden jäsenmaksuista, joista kokous tekee päätöksen.

 

Toimintavuoden kuluessa yhdistykseen liittyvän jäsenen ensimmäinen jäsenmaksu on täysimääräinen.

 

6. HallitusLiiton asioita hoitaa hallitus, johon vuosikokous valitsee vähintään neljä (4) tai enintään kahdeksan (8) jäsentä sekä 0 - 8 varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun yksi hallituksen jäsen sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokoukset ovat avoimia liiton jäsenille. Hallitus voi nimetä toimikuntia tarpeen mukaan.

 7. Nimen kirjoittaminenLiiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä toimihenkilö kukin yksin.

 8. Tilikausi ja tilintarkastusLiiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 

9. Liiton kokouksetLiiton vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun liiton kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Liiton kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. 

Liiton kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  

10. Liiton kokousten koollekutsuminenHallituksen on kutsuttava liiton kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla jäsenen antamaan osoitteeseen.

 11. VuosikokousLiiton vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 

8. valitaan hallituksen jäsenet

 9. päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista. 

10. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja 

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 Mikäli liiton jäsen haluaa saada jonkin asian liiton vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminenPäätös sääntöjen muuttamisesta ja liiton purkamisesta on tehtävä liiton kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta. Liiton purkautuessa käytetään liiton varat liiton tarkoituksen edistämiseen liiton purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.