Jäsenlehdet

Kansikuva

Esperantolehti / Esperanta Finnlando / Esperantobladet

Kielipoliittinen kulttuurilehti, Suomen Esperantoliitto ry:n äänenkannattaja. Kolmikielinen: esperanto, suomi, ruotsi.

5|2012

  • Mm.
  • De la prezidanto: Kristnaska prediko (Tuomo Grundström)
  • Onko Suomessa kielipolitiikkaa? Osa 3: Millaista kielipolitiikkaa Suomessa voisi olla? (Mikko Mäkitalo)
  • La 79-a Esperantokongreso en Italio (Jukka Nikoskelainen)
  • Vintraj Tagoj – Talvipäivät 16.–17.3.2013
  • Esperanton kesäkurssi (Sylvia Hämäläinen)

Juttuja lehdestä

Hinnat

Vuosikerta 24 €

Ilmestyy

5 kertaa vuodessa

ISSN-tunnus

0787-8206

Päätoimittaja

Vast. Tuomo Grundström

Toimituksen osoite

Siltasaarenkatu 15 C 65
00530 HELSINKI

Puh

0442642742
0440199766

Email

www

http://www.esperanto.fi

Julkaisija

Suomen Esperantoliitto ry.

Kustantaja

Suomen Esperantoliitto ry.