Jäsenlehdet

Kansikuva

Esperantolehti / Esperanta Finnlando / Esperantobladet

Kielipoliittinen kulttuurilehti, Suomen Esperantoliitto ry:n äänenkannattaja. Kolmikielinen: esperanto, suomi, ruotsi.

5|2014

  • Mm.
  • Ĉu eblus promeni al la insuletoj?
  • La 19-a IMEK en Budapesto – ĉu plena lingva fiasko?
  • Aliĝo al UEA utilas! Aliĝo helpas!
  • Radionkuuntelun uusia tuulia Varsovasta
  • Vintraj Tagoj en Tampere

Juttuja lehdestä

Hinnat

Vuosikerta 24 €

Ilmestyy

5 kertaa vuodessa

ISSN-tunnus

0787-8206

Päätoimittaja

Vast. Tuomo Grundström

Toimituksen osoite

Siltasaarenkatu 15 C 65
00530 HELSINKI

Puh

0442642742
0440199766

Email

www

http://www.esperanto.fi

Julkaisija

Suomen Esperantoliitto ry.

Kustantaja

Suomen Esperantoliitto ry.